ឧសឆ្ងាញ់ជាងហ្គាស

«ប្រើហ្គាសដាំបាយមិនឆ្ងាញ់ ហើយគ្មានជាតិ ដូចប្រើឧសទេ ទោះបីជាប្រភេទអង្ករណាក៏ដោយ។ ផ្ទះខ្ញុំមិនចេះខ្វះឧសទេ កូនៗទិញដាក់ពេញក្រោមផ្ទះ។ ទៅអនាគត បើអស់ជម្រើសអស់ឧសប្រើ គឺមានតែដាំប្រើហ្គាសនោះឯង។

DSC_0763
អ៊ុំផុន

[…] អ្នកដាំបាយមាន៣ប្រភេទគឺ អ្នកខ្ជិល អ្នកកណ្តាល និងអ្នកយកចិត្តទុកដាក់។ អ្នកខ្ជិលដាំឲ្យតែរីកអង្ករកើតជាបាយ។ អ្នកកណ្តាលគ្រាន់បើបន្តិច។ អ្នកយកចិត្តទុកដាក់ គេមើលភ្លើង គេដាំបានឆ្ងាញ់ណាស់ ឈ្ងុយ ហើយបាយនោះមានជាតិ។ ខ្ញុំចូលចិត្តប្រភេទស្រូវនាងមិញ ព្រោះវាមិនរឹងពេក និងមិនទន់ពេក។»

 

Advertisements