ចំណេះដេរដួន

«ថ្ងៃមួយនោះ ខ្ញុំដឹកដួនទៅលក់។ គេតាមមកពីក្រោយខ្ញុំប្រាប់ថា អ៊ុំអើយកុំបីទៅលក់នៅបន្ទាយស្រី តែទៅដល់នោះគេចាប់។ គេអត់ឲ្យលក់ទេ។ ខ្ញុំមិនយល់ដែរ មួកយួនយ៉ាងម៉េច? ចំណេះខ្មែរចេះតពីដូនតាមិនដឹងត្រឹមណា ងាប់អស់តពូជតធាងមកទៀតនៅតែដេរឌួនប៉ុណ្ណេះ។ ស្រុកនេះណានៅតែតកូនតចៅមក។ ថ្ងៃក្រោយ បើគេឈប់ឲ្យដេរទៀត ចាស់ៗអស់ប្រាក់ចាយហើយ។»

សម្តីខាងលើជារបស់អុំស្រីម្នាក់ដែលចេះដេរដួនតាំងពីក្មេងតពីម៉ែពីឪរបស់គាត់មក។

DSC_1811
រូបតំណាង
Advertisements