ត្រូវធ្វើមានក្បួនមានខ្នាត

«ខ្ញុំមានកំណើតស្រះស្រង់ តែបានប្រពន្ធជាអ្នកភូមិវាល។ ខ្ញុំចេះធ្វើឧបករណ៍ពីឈើពីបងប្រុសដែលចេះតពីឪពុក។ ធ្វើរទេះគោតូចប៉ុណ្ណេះក៏ត្រូវធ្វើមានក្បួនមានខ្នាត។ បើយើងធ្វើខុសខ្នាត វាអាចធ្វើដូចជាចាល់គោ ដាក់កង់មិនត្រូវ ឬមួយក៏វៀច។ ដល់តែពេលយើងដឹងខ្នាត ដាក់អីត្រូវទាំងអស់ឲ្យតែយើងចេះធ្វើខ្នាតវាត្រូវ។ ទោះធ្វើរទេះធំ ក៏ត្រូវចាំខ្នាតវាស់៥ធានដូចតែគ្នាអញ្ចឹង។ ៥ធានដូចថា និយាយរួម រទេះគោភាគច្រើន[ប្រវែង]៤មែត្រណា៎ យើងមិនមែនធ្វើ៤មែត្រគត់ទេ។ វាមាន៣មែត្រ៩០ ឬក៏៤មែត្រ២ហ៊ុន ឬ២តឹកចឹងណា៎។ ប៉ុណ្ណោះហើយ យើងកាច់ពាក់កណ្តាលៗរហូតហ្មង។ ដូចជាតួនេះ១មែត្រ យើងវាស់ពាក់កណ្តាល វា[ស្មើ]៥តឹកណា៎ កន្លះមែត្រ។ យើងត្រូវដាក់អានេះមួយទៅ។ យើងត្រូវដាក់ប្រែកទប់មួយទៅ។ ហើយប្រែកបាំងនៅខាង។ ហើយយើងដាក់កង់ ដាក់អីចឹងទៅ។»

DSC_2860

Advertisements

2 Comments

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s