ភាគ២: ខំប្រាថ្នាជាតិក្រោយកុំឲ្យល្ងង់ដូចជាតិនេះ

«ចាស់ៗសប្បាយធ្វើបុណ្យធ្វើទាន គគ្រឹកគគ្រេងទាំងអស់គ្នា។ មានអី! ជួយមានមតិ ជួយនិយាយអញ្ចេះ អញ្ចុះ គឺត្រេកអរដែលយើងខំធ្វើបុណ្យធ្វើទាន។ ណុងឯង អត់មានគិតអាម្មណ៍អីជ្រែករែកអីទៀតទេ។ បើគេ [ខ្ញុំ]មិនដឹងទេ ប៉ុន្តែខ្ញុំគិតតែរឿងអញ្ចុះឯង។ បើខ្ញុំថាទៅវវត្ត អត់មានត្រលប់មើលនេះនោះ គឺអត់ទេ។ បើទៅបុណ្យ គិតតែរឿងបុណ្យប៉ុណ្ណោះឯង។ ធ្វើអី បើមិនបានចប់អត់មកផ្ទះវិញទេ។ ខំធ្វើបុណ្យធ្វើទានហើយ ជាតិនេះទៅហើយ ជាតិក្រោយឲ្យមាននិស្ស័យ បានអី ក៏បានខ្លះ។ ជាតិនេះ យើងវាល្ងង់ ខំប្រាថ្នាជាតិក្រោយកុំឲ្យល្ងង់ដូចជាតិនេះ។ ប៉ុន្តែមិនមើលឃើញ មិនដឹងជាស្តីទេ។ ប៉ុន្តែខំធ្វើបុណ្យ ខំប្រាថ្នារៀងខ្លួនចុះឯង…។ មិនដឹងអីចេះចុះមួយអង្គទេ។ មិនដឹងជាមាន់ ទា ឆ្កែ ដែលបានមើលឃើញ[សើច] ទៅដែលដឹងទេ។»

DSC_2788

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s