បួសមុនពាក់ម្កុដ បួសក្រោយផុតពាក់បង្វិលឆ្នាំង

ខ្ញុំនិយាយលេងជាមួយអ៊ុំស្រីម្នាក់នៅភូមិនគរក្រៅ។ គាត់សួរខ្ញុំថា ចេះផឹកអត់? ចេះជក់អត់? ខ្ញុំតបថា ជក់មិនចេះទេ តែបើផឹកគឺចេះ។ គាត់និយាយទៀតថា ផឹកតិចតួចមិនជាស្តី[អ្វី]ទេ តែកុំផឹករាល់ង៉ៃ[ថ្ងៃ]។ អ្នកខ្លះផឹកតិចតួច យូរៗម្តងជួបជុំមិត្តភក្តិគ្រួសារ។ អ្នកខ្លះផឹកយកឈ្នះយកចាញ់រៀងៗខ្លួន។ អ្នកខ្លះទៀតពីក្មេងមិនចេះផឹក មិនចេះជក់ ស្រាប់តែរៀបការរួចក៏…។ នឹកមួយស្របក់តូច ទើបគាត់បន្ថែមថា «បួសមុនពាក់ម្កុដ បួសក្រោយផុតពាក់បង្វិលឆ្នាំង»។ អ្នកខ្លះពីក្មេងមិនចេះអីសោះ ដល់ពេលមានគ្រួសារក៏ស្រាប់តែផឹកខួប។

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s