បាយសំណុំ ទឹកបំពង់

រូបនេះថតឱកាសឆាន់សុំទឹកភ្លៀងនៅប្រាសាទប្រែរូបឆ្នាំ២០១៤។ គេបញ្ចូលអ្នកតាជាច្រើនរូប រហូតដល់អ្នកដែលនៅក្រោយគេឈ្មោះថា តាសៅ ជាអ្នកតានៅប្រាសាទប្រែរូប។ ពេលចូល រូបតាសៅនេះរែកបាយសំណុំ ទឹកបំពង់ដើរជុំវិញទីបញ្ចូល។ ហាក់កំពុងធ្វើដំណើរដូច្នេះមែន។ ដើរបីជុំទើបវាយពែសង្គ្រាចភូមិឲ្យដួល។

គេតែងពន្យល់ថា ខ្ចប់បាយឲ្យអ្នកតាយកទៅទុកហូបតាមផ្លូវពេលទៅវិញ ហើយចែកអាចក់អាចែមដែលមិនបានមក។ ហើយរូបដែលធ្វើបែបនេះ គឺជារូបចុងក្រោយផុត។ បន្ទាប់ពីរូបនេះចេញ កម្មវិធីទាំងមូលក៏បញ្ចប់។

យើងអាចឃើញរបស់ដែលគេប្រើហាក់ក្លាយបន្តិច តែអត្ថន័យដើមរបស់វានៅដដែល។

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s